Pielgrzymka jest formą rekolekcji odprawianych w drodze. Obok praktyk i ćwiczeń pobożnych, które zwykle występują podczas rekolekcji, zawiera w sobie elementy trudu i wymagań, przez które realizowane są asceza i pokuta za grzechy. Aby można było skutecznie i bez przeszkód realizować te cele, powstał niniejszy Regulamin.
Regulamin jest zbiorem zasad, które Pielgrzymi dobrowolnie zobowiązują się przestrzegać.

I. Pielgrzymka

1. Piesza Męska Pielgrzymka do św. Józefa kaliskiego wyrusza z Jasnej Góry 26 sierpnia i kończy się w Kaliszu 30 sierpnia.
2. Pielgrzymi decydują się na udział w Pielgrzymce z pobudek religijnych i przez cały czas jej trwania utrzymują jej charakter pobożny, pokutny i tradycyjny.
3. Pielgrzymkę tworzą wszyscy Pielgrzymi pod przewodnictwem Komendanta, któremu podlegają wszystkie osoby posługujące podczas i dla Pielgrzymki. Osoby te wykonują swoje zadania i wydają polecenia innym w imieniu Komendanta.
4. Komendanta zastępuje Zastępca, posiadając przy nieobecności Komendanta wszelkie jego kompetencje. Odpowiada też za wszelkie sprawy organizacyjne.
5. Opiekę medyczną zapewnia Służba Medyczna według możliwości i kompetencji osób w niej pracujących.
6. Służba Ruchu jest odpowiedzialna za kierowanie przemarszem pielgrzymki.
7. Wyżywienie Pielgrzymów zapewnia kuchnia pielgrzymkowa.
8. Zakwaterowanie na noclegach zapewnia Kwatermistrz Pielgrzymki.
9. Przewóz bagaży zapewnia Służba Transportu.
10. Pielgrzymi podzieleni są na drużyny: Prudentes, Casti, Iusti, Fortes, Fideles, Obedientes, którymi kieruje dowódca.
11. Pierwsza z drużyn skupia w sobie oficerów odpowiedzialnych za wszystkie Służby Pielgrzymki.
12. Należący do pierwszej drużyny, mogą korzystać z kuchni, możliwości mycia poza kolejnością, itp.

II. Zapisy na Pielgrzymkę

1. Pielgrzymem jest mężczyzna, który wypełnił zgłoszenie, wniósł opłatę, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązał się go przestrzegać.
2. Chłopcy niepełnoletni mogą uczestniczyć w Pielgrzymce pod opieką ojców. W przypadku kiedy ojcowie nie biorą sami udziału w Pielgrzymce, któryś z Rodziców musi wypełnić Oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pielgrzymce oraz wskazać opiekuna chłopca spośród uczestników Pielgrzymki.
3. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko Pielgrzyma, adres zamieszkania i numer telefonu.
4. Pielgrzymi otrzymują znak swoich drużyn, regulamin oraz modlitewnik.
5. Opłata za uczestnictwo pokrywa koszty organizacji Pielgrzymki i jest ogłaszana przed rozpoczęciem zapisów.

III. Pielgrzymi zobowiązują się:

1. Przestrzegać Regulaminu, stosować się do poleceń Komendanta, oficerów Służb i Dowódców.
2. Brać udział w życiu Pielgrzymki poprzez: uczestnictwo we Mszy św., przyjmowanie Sakramentów, włączanie się we wspólną modlitwę i śpiewy, słuchanie konferencji, zachowywanie ciszy podczas Silentium Sacrum oraz chętne noszenie Krzyża, Figury św. Józefa, Chorągwi i tuby.
3. Ubierać się schludnie: długie spodnie, koszula oraz uroczysty strój na wejście Pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa.
4. Uczestniczyć w zadaniach swojej drużyny.
5. Zachować czystość na miejscach postoju i noclegu.
6. Nie palić tytoniu, a jeśli to niemożliwe, czynić to jak najrzadziej, ale zawsze dyskretnie i z dala od Pielgrzymów i innych osób.
7. Nie nabywać, nie zabierać ze sobą, ani nie spożywać alkoholu, chyba, że w gościnie u gospodarzy na noclegu, ale zawsze z umiarkowaniem. Pielgrzym sprawiający wrażenie, że nadużył alkoholu może zostać usunięty z Pielgrzymki.
8. Nie używać telefonów komórkowych podczas marszu, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków i za zgodą Komendanta.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie podejmować wszelkich działań samodzielnie i bez zgody Komendanta.

IV. Porządek przemarszu i postojów

1. Podczas marszu Pielgrzymi tworzą kolumnę, której początek wyznaczają osoby niosące Krzyż, Figurę św. Józefa i Chorągwie. Kolumnę kończy porządkowy, kierujący ruchem.
2. Zabronione jest maszerowanie przed krzyżem lub pozostawanie za tylnim porządkowym.
3. Zabronione jest pozostawanie na drodze podczas postoju.
4. Każda drużyna wyznaczana jest po kolei do dyżurów sprzątania po posiłkach, pakowania po noclegu, przygotowywania posiłków oraz niesienia znaków Pielgrzymki – Krzyża, Figury św. Józefa, Chorągwi – i tuby.
5. Powyższe dyżury reguluje grafik ogłaszany przez zastępcę Komendanta.

V. Bagaż.

1. Pielgrzymi zdają Bagaże do transportu rano po śniadaniu. Bagaże należy zdawać jak najszybciej.
2. Nie ma możliwości dostępu do bagażu w ciągu dnia.
3. Wieczorem Pielgrzymi odbierają bagaże od chwili wyznaczenia miejsc noclegowych przez Kwatermistrza.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Pielgrzym może zostać usunięty z Pielgrzymki za rażące naruszenie Regulaminu. Decyzję o usunięciu podejmuje Komendant.
2. Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania przez kogokolwiek, obciąża w całości tę osobę lub opiekuna nieletniej osoby.
3. Organizator ani żaden członek Służb Pielgrzymkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pielgrzymów na skutek nieprzestrzegania Regulaminu.
4. Wiążącej interpretacji Regulaminu dokonuje Komendant.

VII. Drużyna duchowa.

1. Drużyna Duchowa Pielgrzymki jest częścią Pielgrzymki. Tworzą ją osoby, które pragną mieć udział w dobrach duchowych Pielgrzymki.
2. Uczestnikiem Drużyny Duchowej może być każdy, niezależnie od płci.
3. Uczestnicy tej Drużyny łączą się duchowo w modlitwie i pokucie z Pielgrzymami będącymi w drodze przez praktykowanie ćwiczeń pobożnych.
4. Tymi ćwiczeniami są: Post od Internetu przez czas trwania Pielgrzymki oraz post ilościowy; Modlitwa – Septenna do św. Józefa oraz codzienny Różaniec; codzienna lektura duchowa.