Swoimi doświadczeniami z pielgrzymowania z Jasnej Góry do Kalisza dzieli się Tomasz.